Aktualności
sty 01

Nabór do projektu “Ośrodek Rehabilitacji Dziennej szansą na wszechstronny rozwój”.

Od 01.04.2022 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie prowadzi nabór do projektu ,,Ośrodek Rehabilitacji Dziennej szansą na wszechstronny rozwój” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego w terminie 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane w dniach 01.04.2022 r. i 04.04.2022 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze PSONI Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów.

Warunki rekrutacji:

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież niepełnosprawna do 18 roku życia oraz dorosłe osoby  niepełnosprawne:

–  posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

– ze schorzeniami narządu ruchu, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności,

– nie będące uczestnikami WTZ i ŚDS.

W przypadku dodatkowej rekrutacji w pierwszej kolejności do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z rodzin najuboższych.

Etapy rekrutacji:

  1. W dniach 01 i 04.04.2022 r. w siedzibie PSONI Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów będą przyjmowane zgłoszenia chęci udziału w projekcie poprzez przedłożenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  2. W dniach 04-05.04.2022 r. Zespół Terapeutyczny (fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy, oligofrenopedagodzy) dokona diagnozy funkcjonalnej osób, które zgłosiły chęć udziału w projekcie.
  3. 05.04.2022 r. Zespół Projektowy (koordynator projektu, fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy, oligofrenopedagodzy) sporządzi listę 48 BO, którzy przystąpią do II okresu finansowania projektu.
  4. 05.04.2022 r. (w siedzibie PSONI Koło w Staszowie przy ul. Rytwiańskiej 23) BO podpiszą deklaracje uczestnictwa w II okresie finansowania, oświadczenia w zakresie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych wymaganą dokumentację podpiszą rodzice lub prawni opiekunowie.
Skip to content